Przenieś do treści

Proceedings

Status:

Wyszukaj po znaku sprawy lub nazwie:

Type:

Name of proceeding Signature of the case Proceeding establishment date Deadline for making offers Status
1. Dostawa urządzeń kontroli pasażerów oraz bagażu na potrzeby nowego Terminala Promowego w Porcie Gdynia ZU-227/SWZ-53/MW/2023 2023-11-23 14:57 2023-12-04 10:30
2. Dostawa bezzałogowego statku powietrznego (drona) wraz z osprzętem. ZU-227/SWZ - 54/SW/2023 2023-11-15 15:46 2023-11-23 10:30
3. Remont linii odbojowej na Nabrzeżu Pomorskim w Porcie Gdynia na odcinku o długości 367,00 m ZU/227/SWZ-36/MW/2023 2023-08-31 12:56 2023-10-05 10:30
4. Rozbiórka obiektów kubaturowych znajdujących się na działce 512, 515, 517 obręb 0026 Śródmieście, przy ul. Inż. Jana Śmidowicza 48 w Gdyni ZU/227/SWZ-33/PS/2023 2023-08-31 11:03 2023-09-21 10:30
5. Monitoring ssaków morskich w ramach przedsięwzięcia pn.: „Budowa Portu Zewnętrznego w Porcie Gdynia wraz z komunikacyjnym układem drogowo – kolejowym” – Etap 1 ZU/227/SWZ-24/JP/2023 2023-07-14 14:40 2023-08-09 11:00
6. Budowa sieci wodociągowej na placach składowych w rejonie Nabrzeża Duńskiego w Gdyni ZU-227/SWZ-23/JC/2023 2023-07-04 14:04 2023-07-27 10:30
7. Przebudowa nawierzchni kolejowych i drogowych w torach kolejowych nr 657 i 658 wraz z uzbrojeniem podziemnym w II strefie Nabrzeża Szwedzkiego w Porcie Gdynia ZU-227/SWZ-15/JC/2023 2023-04-11 10:54 2023-05-08 10:30
8. Wybór wykonawcy materiału promocyjnego w ramach promocji projektu pn.: „System monitoringu i obserwacji terenów portowych z wykorzystaniem pływających bezzałogowych mobilnych platform badawczych”(MPSS), realizowanego w ramach programu POLNOR 2019 Call, dofinansowanego z Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu państwa polskiego ZU/227/SWZ-17/JP/2023 2023-03-27 14:44 2023-04-12 11:00
9. Radiowa kampania reklamowa dla projektu pn.: Pogłębianie toru podejściowego i akwenów wewnętrznych Portu Gdynia – etapy I i III oraz przebudowa nabrzeży w Porcie Gdynia – etapy II i III”(2) ZU/227/SWZ-21/SW/DM-255/2023 2023-03-23 13:17 2023-03-31 10:30
10. Czyszczenie i monitoring sieci i urządzeń kanalizacji deszczowej i sanitarnej na terenie Portu Gdynia ZU-227/SWZ-9/JC/2023 2023-01-24 13:13 2023-02-13 10:30
11. Reklama prasowa dla projektu pn.: Pogłębianie toru podejściowego i akwenów wewnętrznych Portu Gdynia – etapy I i III oraz przebudowa nabrzeży w Porcie Gdynia – etapy II i III” ZU/227/SWZ-11/23/SW/2023 2023-01-30 11:55 2023-02-10 10:30
12. Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz dokumentacji środowiskowej dla zadania inwestycyjnego pn.: „Dostęp drogowo-kolejowy do Basenów IV i V – Faza 3” ZU-U- 612/SWZ-36/JP/2022 2022-12-19 13:57 2023-01-23 12:00
13. Radiowa kampania reklamowa dla projektu pn.: Pogłębianie toru podejściowego i akwenów wewnętrznych Portu Gdynia – etapy I i III oraz przebudowa nabrzeży w Porcie Gdynia – etapy II i III” ZU/227/SWZ-43/23/SW/2022 2023-01-05 12:29 2023-01-13 10:30
14. Wykonanie przeglądu 5 (słownie: pięcio) letniego - oceny stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektów i urządzeń technologicznych i p.poż. Stanowiska Przeładunku Paliw Płynnych (SPPP) przy Falochronie Głównym Portu Gdynia, wraz z określeniem niezbędnych napraw i zabezpieczeń ZU/227/SWZ-39/JR/2022 2022-11-17 15:25 2022-12-15 10:30
15. Reklama prasowa dla projektu pn.: Pogłębianie toru podejściowego i akwenów wewnętrznych Portu Gdynia – etapy I i III oraz przebudowa nabrzeży w Porcie Gdynia – etapy II i III” ZU/227/SWZ-46/23/SW/2022 2022-12-06 13:18 2022-12-14 10:30
16. Reklama prasowa dla projektu pn.: Pogłębianie toru podejściowego i akwenów wewnętrznych Portu Gdynia – etapy I i III oraz przebudowa nabrzeży w Porcie Gdynia – etapy II i III” ZU-227/611/23/37/SW/2022 2022-11-16 15:07 2022-11-29 10:30
17. Opracowanie studium wykonalności dla zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa infrastruktury dostępu dla statków w Basenie IV” w ramach projektu “Prace przygotowawcze dla zadania inwestycyjnego „Rozbudowa infrastruktury dostępu w Porcie Gdynia”” DSP/610/28/JP/10/2022 2022-09-20 11:23 2022-10-11 12:00
18. Postępowanie przetargowe prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na realizację kampanii reklamowej na ekranach LCD w pociągach w ramach promocji inwestycji pn. „Rozbudowa dostępu kolejowego do zachodniej części Portu Gdynia – przebudowa i elektryfikacja”, współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej ZU-227/25/SW/32/22 2022-09-26 15:15 2022-10-07 10:30
19. Przebudowa nawierzchni kolejowo-drogowych wraz z infastrukturą w ciągu ulicy Chrzanowskiego w Gdyni w torach prowadzących na Nabzreże Holenderskie, Nabrzeże Szwedzkie oraz Nabrzeże Śląskie ZTR-227/SWZ-13/JC/2022 2022-07-04 10:04 2022-08-08 10:30
20. Przeprowadzenie badań stanu zanieczyszczenia środowiska gruntowego przed przystąpieniem do realizacji inwestycji: „Rozbudowa infrastruktury dostępu dla statków w Basenie IV w Porcie Gdynia” DSP-612/28/SW/09/22 2022-07-22 15:01 2022-07-27 10:30
21. Dostosowanie budynku magazynu nr 25 zlokalizowanego przy ul. Kwiatkowskiego 62 w Gdyni (nr inw. 104-0417) do wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, zgodnie z dokumentacją projektową ZTU-227/SWZ-5/JR/DL/ŁD/R/2022 2022-06-14 09:47 2022-07-07 11:00
22. Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania „Budowa zespołu infrastruktury hydrotechnicznej komplementarnej względem Portu Zewnętrznego” ZHB/DSP-227/SWZ-11/MW/KT/2022 2022-05-27 15:37 2022-06-29 10:30
23. Kampania reklamowa na portalach internetowych DSP-611/11/SW/08/22 2022-06-15 15:46 2022-06-27 10:30
24. Opracowanie studium wykonalności dla zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa infrastruktury dostępu dla statków w Basenie IV” w ramach projektu “Prace przygotowawcze dla zadania inwestycyjnego „Rozbudowa infrastruktury dostępu w Porcie Gdynia”" DSP/610/28/JP/07/2022 2022-06-03 14:17 2022-06-21 12:00
25. Opracowanie Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia dla zadania pn. „Rozbudowa infrastruktury dostępu dla statków w Basenie IV” DSP/610/28/JP/05/2022 2022-04-29 11:22 2022-05-12 12:00
26. Przeprowadzenie inwentaryzacji przyrodniczej na terenach przeznaczonych pod realizację inwestycji pn. „Dostęp drogowo-kolejowy do Basenu IV i V – Faza 3” wraz z opisem zastosowanej metodyki DSP/610/28/JP/04/2022 2022-03-03 16:07 2022-03-16 11:00
27. Organizacja konferencji zamykającej dla projektu pn. „Budowa infrastruktury portowej do odbioru ścieków sanitarnych ze statków w Porcie Gdynia" DSP-611/26/JP/02/22 2022-02-15 14:23 2022-02-24 10:30
28. Postępowanie o udzielnie zamówienia publicznego prowadzone w trybie zapytania o cenę na wybór wykonawcy tablicy pamiątkowej dla projektu pn. „Budowa infrastruktury portowej do odbioru ścieków sanitarnych ze statków w Porcie Gdynia ", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej DSP-610/26/SW/01/22 2022-02-08 15:40 2022-02-15 10:30
29. Przebudowa instalacji klimatyzacji wraz z robotami towarzyszącymi w kompleksie budynków biurowych A1-A4 zlokalizowanych przy ul. Kwiatkowskiego 60 w Gdyni, nr inw. 105-0422, 105-0414, 105-0424, 105-0457. ZTU-227/SWZ-1/JR/R/1039/BS/22 2022-01-12 14:38 2022-02-11 11:00
30. Wybór wykonawcy kampanii reklamowej na portalach internetowych w ramach promocji inwestycji pn. . „Budowa publicznego terminalu promowego w Porcie Gdynia" DSP-227/11/S/10/2021 2022-01-20 15:39 2022-02-01 10:30
Legenda
- Current
- Archive