Regulamin korzystania z Platformy zakupowej z dnia 25.05.2018

1. Definicje:

Terminy użyte w regulaminie oznaczają:

Regulamin - niniejszy Regulamin korzystania z Platformy zakupowej.

Platforma zakupowa - serwis internetowy o charakterze zamkniętym, prowadzony przez Operatora, w ramach, którego dochodzi do organizowania aukcji elektronicznych, zapytań ofertowych, udzielania zamówień publicznych w rozumieniu przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, ze zm.), składania ofert handlowych, elektronicznej komunikacji oraz świadczenia innych usług związanych z handlem. Funkcjonalność Platformy zakupowej może się różnić w zależności od warunków umowy współpracy podpisanej między Administratorem Systemu, a Klientem Administratora Systemu.

Administrator Systemu – Logintrade S.A., z siedzibą we Wrocławiu, 53-680 Wrocław, ul. Braniborska 2/10, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000438056, NIP 8942953589, REGON 020811830.

Operator Platformy - LT Serwis sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 00-644 Warszawa, ul. Polna 48/11, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000311815, NIP 8992656072, REGON 020811361 – podmiot odpowiedzialny za kwestie związane z przetwarzaniem danych osobowych, w szczególności: przyjmowanie i obsługę zgłoszeń, komunikację z Wykonawcą i Zamawiającym, zarządzaniem bazą wykonawców itd.

Postępowanie - ogłoszenie publiczne lub bezpośrednie zaproszenie Użytkownika do złożenia oferty handlowej.

Użytkownik - podmiot, który zaakceptował warunki niniejszego Regulaminu i zarejestrował się w bazie wykonawców Zamawiającego, dla którego zostało utworzone Konto i tym samym uzyskał on dostęp do usług świadczonych w ramach Platformy zakupowej.

Konto - prowadzone dla Użytkownika pod unikalną nazwą (login) i zabezpieczone hasłem konto będące zbiorem zasobów, w którym gromadzone są dane oraz informacje o jego działaniach w ramach Platformy zakupowej.

2. Zasady korzystania z Platformy zakupowej :

 1. Użytkownikiem może być osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która akceptuje postanowienia Regulaminu i dokona rejestracji na Platformie zakupowej.
 2. Rejestracja i udział w postępowaniach na Platformie zakupowej jest bezpłatny.
 3. Przedmiotem postępowania, oferty handlowej oraz aukcji mogą być wyłącznie produkty i usługi niebędące w sprzeczności z prawem.
 4. Wszelkie działania utrudniające działanie lub powodujące destabilizację Platformy zakupowej są niedopuszczalne. Operator Platformy zastrzega, iż wszelkie próby: uzyskania dostępu do informacji zapisanych w systemie, przełamania lub ominięcia zabezpieczeń elektronicznych lub informatycznych, zniszczenia, uszkodzenia, usunięcia lub zmiany danych zapisanych w systemie oraz zakłócenia pracy serwisu, podejmowane przez osobę nieuprawnioną, będą ścigane na mocy prawa obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności na mocy ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.).

3. Zobowiązania i odpowiedzialność Operatora:

 1. Operator świadczy nieprzerwanie usługi udostępniania Platformy zakupowej z wyjątkiem przerw technicznych, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania serwisu.
 2. Operator zobowiązuje się o poinformowaniu wszystkich Użytkowników w przypadku wprowadzenia dodatkowych usług płatnych na Platformie zakupowej i nie naliczania żadnych opłat bez zamówienia usługi ze strony Użytkowników.
 3. Operator Platformy zastrzega sobie prawo do modyfikacji serwisu w każdym czasie. Zmiany w regulaminie wchodzą w życie po jego opublikowaniu. Korzystając z Platformy zakupowej użytkownik akceptuje w całości regulamin.
 4. Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, Operator nie odpowiada za szkody powstałe w związku z niniejszym Serwisem lub jego użytkowaniem bądź niemożnością użytkowania przez któregokolwiek z Użytkowników lub w związku z niewłaściwym działaniem, błędami, brakami, zakłóceniami, defektami, opóźnieniami w operacji lub przekazie, wirusem komputerowym, awarią linii lub systemu.
 5. Operator nie ponosi odpowiedzialności za zachowania Użytkowników w ramach serwisu ani za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie przez nich umów zawartych w wyniku aukcji lub złożonych ofert handlowych, jak również nie ponosi odpowiedzialności za następstwa działań podjętych przez Użytkowników oraz osoby trzecie, a stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu.
 6. Operator Platformy w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. jakość, bezpieczeństwo lub legalność dostarczanych przez Użytkowników towarów lub usług,
  2. prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Użytkowników,
  3. nie zawarcie przez Użytkowników umowy,
  4. utrudnienia lub niemożność uczestniczenia w aukcji lub złożenia oferty z przyczyn niezależnych od Operatora,
  5. szkody powstałe z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umów zawartych za pośrednictwem Platformy zakupowej, jak również szkody powstałe wskutek działań lub zaniechań innych Użytkowników,
 7. Operator Platformy nie ponosi odpowiedzialności za ujawnienie przez Wykonawcę osobom trzecim nazwy konta i hasła dostępu do Platformy zakupowej.
 8. Operator Platformy nie jest stroną w zakresie umów zawieranych pomiędzy Zamawiającymi i Wykonawcami a w szczególności nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wszelkie roszczenia Użytkowników, którzy zawarli umowę w wyniku aukcji lub na podstawie wysłanych zapytań ofertowych oraz złożonych ofert handlowych prowadzonych przy użyciu Platformy zakupowej.
 9. Operator Platformy nie jest instytucją właściwą do rozstrzygania sporów pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.
 10. Spory pomiędzy Wykonawcami a Operatorem Platformy rozstrzygane będą przez sądy właściwe dla miasta Wrocławia.

4. Ochrona danych osobowych:

Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. z siedzibą w Gdyni (81-337) przy ul. Rotterdamskiej 9 (zwany dalej także: „ZMPG S.A.”) przetwarza dane zawarte w ofertach albo wnioskach o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, znajdujące się w publicznie dostępnych rejestrach (Krajowy Rejestr Sądowy, Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej RP, Krajowy Rejestr Karny), w celu prowadzenia postępowań w sprawie zamówienia publicznego na postawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej „PZP”). Wśród tych informacji mogą pojawić się dane, które na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwanego dalej „RODO”), mają charakter danych osobowych.

W świetle powyższego ZMPG S.A. informuje, że:

 1. Administratorem danych osobowych (zwanym dalej: „Administratorem”) jest Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. z siedzibą w Gdyni (81-337) przy ul. Rotterdamskiej 9, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000082699, posiadająca NIP: 958-13-23-524 oraz REGON: 191920577.
 2. Z Inspektorem Ochrony Danych może Pan(i) skontaktować się pisemnie na adres Administratora (IOD ZMPG S.A. ul. Rotterdamska 9, 81-337 Gdynia) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: iod@port.gdynia.
 3. Dane osobowe zawarte w ofertach są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO z uwagi na fakt, że przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze. Celem przetwarzania danych osobowych jest prowadzenie przez ZMPG S.A. postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.
 4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pan(i) zobowiązany/a do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożliwość oceny ofert i zawarcia umowy.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata – przez cały czas trwania umowy.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania przetargowego w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 PZP lub w oparciu o art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. Ponadto Pani/Pana dane będą przetwarzane przez Logintrade S.A. z siedzibą we Wrocławiu (53-680) przy ul. Braniborskiej 2/10 (posiadająca numer KRS: 0000438056) oraz LT Serwis sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-644) przy ul. Polnej 48 /11 (posiadająca numer KRS: 0000311815) w zakresie w jakim jest to niezbędne do obsługi Platformy Zakupowej znajdującej się na stronie: https://port-gdynia.logintrade.net.
 7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 8. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
 9. Posiada Pan(i) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych (art. 15 RODO), prawo ich sprostowania (art. 16 RODO), prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 ust. 1 i 2 RODO) oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan(i), iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 10. Nie przysługuje Pani/Panu natomiast prawo do żądania usunięcia danych osobowych (art. 17 ust. 3 lit. B RODO), do ich przenoszenia w trybie art. 20 RODO ani prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania w trybie art. 21 ust. 1 zd. 1 RODO.

5. Tajemnica przedsiębiorstwa:

 1. Zamawiający zastrzega, iż wszelkie nieujawnione zgodnie z prawem do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa Zamawiającego lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą dla Zamawiającego udostępnione Użytkownikowi w związku z korzystaniem z Platformy zakupowej stanowią prawnie chronioną tajemnicę przedsiębiorstwa Zamawiającego, chyba, że Użytkownik i Wykonawca postanowią inaczej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

6. Postanowienia końcowe:

 1. Regulamin staje się wiążący dla Użytkownika z chwilą zarejestrowania się w bazie wykonawców Zamawiającego i utworzenia Konta na Platformie zakupowej.
 2. Operator może zawiesić na czas określony albo nieokreślony Konto w przypadku, gdy działania Użytkownika naruszają postanowienia Regulaminu, negatywnie wpływają na wizerunek serwisu lub w inny sposób szkodzą Operatorowi lub Zamawiającemu.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem znajdują zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy oraz przepisy wykonawcze wydane na ich podstawie.