Rejestracja w bazie dostawców

Zarejestruj się


Dane kontaktowe

Dane firmy

Adres

Osoba kontaktowa

Domena działalności

Zaznacz produkty, które sprzedaje Twoja firma

Istnieje możliwość zaznaczania produktów w wielu kategoriach

Zaznacz wszystkie Odznacz wszystkie

Oświadczenia

 • Obowiązek informacyjny - czytaj*

  Informacja o administratorach i prawach osoby, której dane osobowe są przetwarzane:

  Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. z siedzibą w Gdyni (81-337) przy ul. Rotterdamskiej 9 (zwany dalej także: „ZMPG S.A.”) przetwarza dane zawarte w ofertach albo wnioskach o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, znajdujące się w publicznie dostępnych rejestrach (Krajowy Rejestr Sądowy, Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej RP, Krajowy Rejestr Karny), w celu prowadzenia postępowań w sprawie zamówienia publicznego na postawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej „PZP”). Wśród tych informacji mogą pojawić się dane, które na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwanego dalej „RODO”), mają charakter danych osobowych.

  W świetle powyższego ZMPG S.A. informuje, że:

  1. Administratorem danych osobowych (zwanym dalej: „Administratorem”) jest Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. z siedzibą w Gdyni (81-337) przy ul. Rotterdamskiej 9, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000082699, posiadająca NIP: 958-13-23-524 oraz REGON: 191920577.
  2. Z Inspektorem Ochrony Danych może Pan(i) skontaktować się pisemnie na adres Administratora (IOD ZMPG S.A. ul. Rotterdamska 9, 81-337 Gdynia) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: iod@port.gdynia.
  3. Dane osobowe zawarte w ofertach są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO z uwagi na fakt, że przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze. Celem przetwarzania danych osobowych jest prowadzenie przez ZMPG S.A. postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.
  4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pan(i) zobowiązany/a do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożliwość oceny ofert i zawarcia umowy.
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata – przez cały czas trwania umowy.
  6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania przetargowego w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 PZP lub w oparciu o art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. Ponadto Pani/Pana dane będą przetwarzane przez Logintrade S.A. z siedzibą we Wrocławiu (53-680) przy ul. Braniborskiej 2/10 (posiadająca numer KRS: 0000438056) oraz LT Serwis sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-644) przy ul. Polnej 48 /11 (posiadająca numer KRS: 0000311815) w zakresie w jakim jest to niezbędne do obsługi Platformy Zakupowej znajdującej się na stronie: https://port-gdynia.logintrade.net.
  7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  8. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
  9. Posiada Pan(i) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych (art. 15 RODO), prawo ich sprostowania (art. 16 RODO), prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 ust. 1 i 2 RODO) oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan(i), iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
  10. Nie przysługuje Pani/Panu natomiast prawo do żądania usunięcia danych osobowych (art. 17 ust. 3 lit. B RODO), do ich przenoszenia w trybie art. 20 RODO ani prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania w trybie art. 21 ust. 1 zd. 1 RODO.

Platforma Logintrade używa plików cookie.Kliknij, aby dowiedzieć się więcej.


OK