progress_icon

Data wygenerowania postępowania: 2019-01-31

Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

ul. Rotterdamska 9

81-337 Gdynia

NIP: 9581323524

Osoba kontaktowa:

Sebastian Wolski

tel:

e-mail: s.wolski@port.gdynia.pl

Postępowanie przetargowe prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na reklamę prasową projektu współfinansowanego z Funduszu Spójności w ramach POIiŚ pn. „Budowa publicznego terminalu promowego w Porcie Gdynia".

POSTĘPOWANIE NR Z5/1941

Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

Znak sprawy: DSP-611/11/SW/01/19

Aby złożyć ofertę należy zalogować się na stronie: https://port-gdynia.logintrade.net

Przedmiot postępowania:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest reklama prasowa/ogłoszenie/artykuł w dzienniku ogólnopolskim, dzienniku regionalnym i czasopiśmie branżowym (branża: gospodarka morska/ transport/spedycja i logistyka) projektu pn: „Budowa publicznego terminalu promowego w Porcie Gdynia", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Przedmiot zamówienia podzielono na trzy części (zamówienia częściowe):


        1) Reklama/ogłoszenie/artykuł w dzienniku ogólnopolskim;
        2) Reklama/ogłoszenie/artykuł w dzienniku regionalnym;
        3) Reklama/ogłoszenie/artykuł w czasopiśmie branżowym – branża gospodarka morska/ transport/ spedycja i logistyka.

        Projekt reklamy prasowej/ogłoszenia/artykułu wykonany przez Wykonawcę (z wyłączeniem opcji umieszczenia gotowego projektu ogłoszenia, który zostanie dostarczony przez Zamawiającego) musi być przygotowany zgodnie z wytycznymi zawartymi w Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji znajdującym się pod linkiem:

        https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/2358/Wytyczne_w_zakresie_informacji_i_promocji.pdf

        Uwaga; w przypadku zmian zapisów w powyższych dokumentach Wykonawca zobowiązany będzie do dostosowania działań informująco-promocyjnych do wymogów wg zasad obowiązujących w dniu świadczenia usług.

                                                                                                                                     

                                                                                                                                               UWAGA

        W dniu 05.02.2018 roku dołączono do dokumentacji przetargu poprawione ogłoszenie w Bazie Konkurencyjności oraz poprawiony formularz asortymentowo-cenowy załącznik nr 2 do SIWZ.

        W ogłoszeniu dodano zapis o darmowym korzystaniu z platformy przetargowej.

        W załączniku nr 2 zmieniono (z 2 do 1) liczbę asortymentu w pozycji nr 3          PROTOKÓL Z OTWARCIA OFERT

        Dotyczy:Postępowanie
        przetargowe prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na
        reklamę prasową projektu współfinansowanego z
        Funduszu Spójności w ramach POIiŚ pn. „Budowa publicznego terminalu promowego w Porcie
        Gdynia"
        .
        (Numer sprawy: DSP-611/11/SW/01/19)

        Bezpośrednio
        przed otwarciem ofert Zamawiający podał wartość, która zamierza przeznaczyć na
        sfinansowanie zamówienia, która wynosi 41,856,90 zł brutto.

        Do
        postepowania wpłynęły następujące oferty:        Numer
        oferty        Nazwa (firma) i adres wykonawcy        Cena (brutto zł)        Tytuł        1.        Namiary
        sp. z o.o. ul. Śląska
        21 81-319
        Gdynia        cz. 3 - 3075,00

        cz. 3 - Namiary na Morze i Handel        2.        NORDAPRESS
        PPHU Halina Ruszewska ul. Gniewowska 7 84-200 Wejherowo        cz. 3 - 2275,50

        cz. 3 - Express Biznesu        3.        Polska Press Sp. z o.o. ul.
        Domaniewska 45 02-672
        Warszawa        cz. 2 – 11.655,48

        cz. 2 - Dziennik Bałtycki        4.        2mgroup
        Komunikacja Biznesowa Sp. z o.o. Sp. K. al. Zwycięstwa 239/12 81-521 Gdynia
        cz. 1 – 12300,00


        cz. 2 – 3813,00        cz. 3 – 4920,00


        cz.1 - Gazeta Wyborcza


        cz.2 - Gazeta Wyborcza Trójmiasto


        cz.3 – TSL Biznes        5.        Infor Biznes sp z o.o. ul. Okopowa 58/72 01-042 Warszawa
        cz. 1 - 9717,00


        cz.
        1 - Dziennik Gazeta Prawna


        UWAGA!        Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy
        Pzp w terminie 3 dni od dnia
        zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej niniejszej
        informacji, Wykonawca przekaże Zamawiającemu oświadczenie o
        przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o
        której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp
        . Wraz ze złożeniem
        oświadczenia, może przedstawić dowody, że powiązania z
        innymi wykonawcami nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o
        udzielenie zamówienia. Wykonawca może skorzystać ze wzoru, stanowiącego
        załącznik nr 5 do SIWZ. W
        przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o
        przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa
        każdy z Wykonawców.Załączniki:


Termin składania ofert:

- - :

Termin otwarcia ofert:

- - :

Uwaga:

1. Wykorzystujemy platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z wykonawcami.

2. Rejestracja w bazie wykonawców, przeglądanie ogłoszeń oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.

3. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade Zarejestruj się w bazie wykonawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto wykonawcy umożliwia otrzymywanie ogłoszeń od wielu Zamawiających.

4. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.Ogłoszenie nieaktualne

Czas na składanie ofert upłynął...