progress_icon

Proceeding establishment date: 2019-01-31

Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

ul. Rotterdamska 9

81-337 Gdynia

Tax ID [tax identification number]: 9581323524

Contact person:

Sebastian Wolski

Tel.:

e-mail: s.wolski@port.gdynia.pl

Postępowanie przetargowe prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na reklamę prasową projektu współfinansowanego z Funduszu Spójności w ramach POIiŚ pn. „Budowa publicznego terminalu promowego w Porcie Gdynia".

PROCEEDINGS NO Z5/1941

Purchasing mode: Przetarg nieograniczony

Signature of the case: DSP-611/11/SW/01/19

Subject of the proceeding.:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest reklama prasowa/ogłoszenie/artykuł w dzienniku ogólnopolskim, dzienniku regionalnym i czasopiśmie branżowym (branża: gospodarka morska/ transport/spedycja i logistyka) projektu pn: „Budowa publicznego terminalu promowego w Porcie Gdynia", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Przedmiot zamówienia podzielono na trzy części (zamówienia częściowe):


        1) Reklama/ogłoszenie/artykuł w dzienniku ogólnopolskim;
        2) Reklama/ogłoszenie/artykuł w dzienniku regionalnym;
        3) Reklama/ogłoszenie/artykuł w czasopiśmie branżowym – branża gospodarka morska/ transport/ spedycja i logistyka.

        Projekt reklamy prasowej/ogłoszenia/artykułu wykonany przez Wykonawcę (z wyłączeniem opcji umieszczenia gotowego projektu ogłoszenia, który zostanie dostarczony przez Zamawiającego) musi być przygotowany zgodnie z wytycznymi zawartymi w Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji znajdującym się pod linkiem:

        https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/2358/Wytyczne_w_zakresie_informacji_i_promocji.pdf

        Uwaga; w przypadku zmian zapisów w powyższych dokumentach Wykonawca zobowiązany będzie do dostosowania działań informująco-promocyjnych do wymogów wg zasad obowiązujących w dniu świadczenia usług.

                                                                                                                                     

                                                                                                                                               UWAGA

        W dniu 05.02.2018 roku dołączono do dokumentacji przetargu poprawione ogłoszenie w Bazie Konkurencyjności oraz poprawiony formularz asortymentowo-cenowy załącznik nr 2 do SIWZ.

        W ogłoszeniu dodano zapis o darmowym korzystaniu z platformy przetargowej.

        W załączniku nr 2 zmieniono (z 2 do 1) liczbę asortymentu w pozycji nr 3          PROTOKÓL Z OTWARCIA OFERT

        Dotyczy:Postępowanie
        przetargowe prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na
        reklamę prasową projektu współfinansowanego z
        Funduszu Spójności w ramach POIiŚ pn. „Budowa publicznego terminalu promowego w Porcie
        Gdynia"
        .
        (Numer sprawy: DSP-611/11/SW/01/19)

        Bezpośrednio
        przed otwarciem ofert Zamawiający podał wartość, która zamierza przeznaczyć na
        sfinansowanie zamówienia, która wynosi 41,856,90 zł brutto.

        Do
        postepowania wpłynęły następujące oferty:        Numer
        oferty        Nazwa (firma) i adres wykonawcy        Cena (brutto zł)        Tytuł        1.        Namiary
        sp. z o.o. ul. Śląska
        21 81-319
        Gdynia        cz. 3 - 3075,00

        cz. 3 - Namiary na Morze i Handel        2.        NORDAPRESS
        PPHU Halina Ruszewska ul. Gniewowska 7 84-200 Wejherowo        cz. 3 - 2275,50

        cz. 3 - Express Biznesu        3.        Polska Press Sp. z o.o. ul.
        Domaniewska 45 02-672
        Warszawa        cz. 2 – 11.655,48

        cz. 2 - Dziennik Bałtycki        4.        2mgroup
        Komunikacja Biznesowa Sp. z o.o. Sp. K. al. Zwycięstwa 239/12 81-521 Gdynia
        cz. 1 – 12300,00


        cz. 2 – 3813,00        cz. 3 – 4920,00


        cz.1 - Gazeta Wyborcza


        cz.2 - Gazeta Wyborcza Trójmiasto


        cz.3 – TSL Biznes        5.        Infor Biznes sp z o.o. ul. Okopowa 58/72 01-042 Warszawa
        cz. 1 - 9717,00


        cz.
        1 - Dziennik Gazeta Prawna


        UWAGA!        Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy
        Pzp w terminie 3 dni od dnia
        zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej niniejszej
        informacji, Wykonawca przekaże Zamawiającemu oświadczenie o
        przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o
        której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp
        . Wraz ze złożeniem
        oświadczenia, może przedstawić dowody, że powiązania z
        innymi wykonawcami nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o
        udzielenie zamówienia. Wykonawca może skorzystać ze wzoru, stanowiącego
        załącznik nr 5 do SIWZ. W
        przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o
        przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa
        każdy z Wykonawców.Attachments:


Termin składania:

- - :

Termin otwarcia:

- - :

Warning:

1. We use the Logintrade procurement platform as a means to contact the contractors.

2. Registration in the contractor database, viewing announcements and submitting commercial offers is free of charge.

3. If you do not have an account on the Logintrade procurement platform, register in the contractor database in order to receive a login and a password to your account. One contractor account allows you to receive announcements from multiple Ordering Parties

4. Rules of the Procurement Platform are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...