progress_icon

Proceeding establishment date: 2018-11-14

Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

ul. Rotterdamska 9

81-337 Gdynia

Tax ID [tax identification number]: 9581323524

Contact person:

Sebastian Wolski

Tel.:

e-mail: s.wolski@port.gdynia.pl

Wykonanie robót budowlanych w ramach projektu inwestycyjnego „Rozbudowa dostępu kolejowego do zachodniej części Portu Gdynia – przebudowa i elektryfikacja”

PROCEEDINGS NO Z1/1941

Purchasing mode: Przetarg nieograniczony

Signature of the case: DSP – 612/25/SW/07/ZTR/AP/2018

Subject of the proceeding.:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach projektu inwestycyjnego pn. „Rozbudowa dostępu kolejowego do zachodniej części Portu Gdynia – przebudowa i elektryfikacja”, który ma być zrealizowany na podstawie dokumentacji projektowej pn. „Przebudowa i elektryfikacja zewnętrznego układu torowego Intermodalnego Terminalu Kolejowego oraz toru dojazdowego nr 38 w Porcie Gdynia wraz z budową urządzeń sterowania ruchem kolejowym”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa autorstwa: Przedsiębiorstwo Projektowo-Wykonawcze i Usług Techniczno-Handlowych ELKOL Sp. z o.o. z Katowic, stanowiąca Załącznik nr 3 do SIWZ.

Dokumentacja projektowa znajduje się pod linkiem: https://cloud.portnet.pl/d/b4ff3d5bed/

1.W ramach inwestycji zostanie wykonany następujący zakres robót: 1) Przebudowa układu torowego od końca rozjazdu nr 572 (km 0 + 000,00) do początku rozjazdu nr 1031 (km 2 + 226,62) z wybudowaniem dodatkowego toru nr 31, regulacją rozjazdu nr 1031 i kompleksową wymianą istniejącej nawierzchni torowej; 2) Przebudowa nawierzchni drogowej w przejeździe (km 0 + 095,00 toru nr 38); 3) Zabudowa płytami betonowymi części toru nr 37 wraz z terenem pomiędzy torem, a ul. Promową (od km 0 + 626,63 do km 0 + 822,42 toru nr 37); 4) Budowa sieci trakcyjnej nad wszystkimi torami – od końca rozjazdu nr 572 (km 0 + 000,00) do torów na płycie żelbetowej intermodalnego terminalu kolejowego (km 0 + 214,54 toru nr 849) wraz z budową kabiny sekcyjnej; 5) Budowa systemu sterowania ruchem kolejowym (srk) wraz z adaptacją i wyposażeniem na potrzeby srk pomieszczeń w istniejącym budynku; 6) Przebudowa sytemu odwodnienia układu torowego; 7) Przebudowa wodociągu; 8) Budowa ogrodzenia układu torowego wraz z bramą kolejową uzależnioną w przebiegach z głowicą wjazdową i bramą drogową; 9) Przebudowa systemu oświetlenia układu torowego wraz z budową systemu elektrycznego ogrzewania rozjazdów; 10) Budowa systemu dozoru kamerowego wraz z siecią telekomunikacyjną; 11) Zabudowa osłon przeciwporażeniowych na istniejących obiektach inżynieryjnych; 12) Roboty rozbiórkowe i wycinka zieleni kolidującej z realizacją robót; 13) Uporządkowanie terenu po zrealizowaniu robót oraz zagospodarowanie zgodnie z załączoną dokumentacją projektową, w tym wykonanie zieleni; 14) Uzyskanie w imieniu Zamawiającego ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. W uzasadnionych okolicznościach również pozwolenia na użytkowanie wskazanego obiektu budowlanego przed wykonaniem wszystkich robót. 2. Zamawiający przewiduje możliwości udzielania zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 134 ust. 6 pkt 3 Ustawy w zakresie: 1) robót w branży: a) kolejowej z odwodnieniem, b) srk, c) sieć trakcyjna, d) elektroenergetycznej, e) telekomunikacyjnej, f) budowlanej, g) sanitarnej, h) mostowej, 2) robót zamiennych wraz z czynnościami i robotami towarzyszącymi, — stanowiących nie więcej niż 20 % wartości zamówienia podstawowego.

Attachments:


Termin składania:

- - :

Termin otwarcia:

- - :

Warning:

1. We use the Logintrade procurement platform as a means to contact the contractors.

2. Registration in the contractor database, viewing announcements and submitting commercial offers is free of charge.

3. If you do not have an account on the Logintrade procurement platform, register in the contractor database in order to receive a login and a password to your account. One contractor account allows you to receive announcements from multiple Ordering Parties

4. Rules of the Procurement Platform are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...