progress_icon

Data wygenerowania postępowania: 2018-11-14

Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

ul. Rotterdamska 9

81-337 Gdynia

NIP: 9581323524

Osoba kontaktowa:

Sebastian Wolski

tel:

e-mail: s.wolski@port.gdynia.pl

Wykonanie robót budowlanych w ramach projektu inwestycyjnego „Rozbudowa dostępu kolejowego do zachodniej części Portu Gdynia – przebudowa i elektryfikacja”

POSTĘPOWANIE NR Z1/1941

Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

Znak sprawy: DSP – 612/25/SW/07/ZTR/AP/2018

Aby złożyć ofertę należy zalogować się na stronie: https://port-gdynia.logintrade.net

Przedmiot postępowania:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach projektu inwestycyjnego pn. „Rozbudowa dostępu kolejowego do zachodniej części Portu Gdynia – przebudowa i elektryfikacja”, który ma być zrealizowany na podstawie dokumentacji projektowej pn. „Przebudowa i elektryfikacja zewnętrznego układu torowego Intermodalnego Terminalu Kolejowego oraz toru dojazdowego nr 38 w Porcie Gdynia wraz z budową urządzeń sterowania ruchem kolejowym”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa autorstwa: Przedsiębiorstwo Projektowo-Wykonawcze i Usług Techniczno-Handlowych ELKOL Sp. z o.o. z Katowic, stanowiąca Załącznik nr 3 do SIWZ.

Dokumentacja projektowa znajduje się pod linkiem: https://cloud.portnet.pl/d/b4ff3d5bed/

1.W ramach inwestycji zostanie wykonany następujący zakres robót: 1) Przebudowa układu torowego od końca rozjazdu nr 572 (km 0 + 000,00) do początku rozjazdu nr 1031 (km 2 + 226,62) z wybudowaniem dodatkowego toru nr 31, regulacją rozjazdu nr 1031 i kompleksową wymianą istniejącej nawierzchni torowej; 2) Przebudowa nawierzchni drogowej w przejeździe (km 0 + 095,00 toru nr 38); 3) Zabudowa płytami betonowymi części toru nr 37 wraz z terenem pomiędzy torem, a ul. Promową (od km 0 + 626,63 do km 0 + 822,42 toru nr 37); 4) Budowa sieci trakcyjnej nad wszystkimi torami – od końca rozjazdu nr 572 (km 0 + 000,00) do torów na płycie żelbetowej intermodalnego terminalu kolejowego (km 0 + 214,54 toru nr 849) wraz z budową kabiny sekcyjnej; 5) Budowa systemu sterowania ruchem kolejowym (srk) wraz z adaptacją i wyposażeniem na potrzeby srk pomieszczeń w istniejącym budynku; 6) Przebudowa sytemu odwodnienia układu torowego; 7) Przebudowa wodociągu; 8) Budowa ogrodzenia układu torowego wraz z bramą kolejową uzależnioną w przebiegach z głowicą wjazdową i bramą drogową; 9) Przebudowa systemu oświetlenia układu torowego wraz z budową systemu elektrycznego ogrzewania rozjazdów; 10) Budowa systemu dozoru kamerowego wraz z siecią telekomunikacyjną; 11) Zabudowa osłon przeciwporażeniowych na istniejących obiektach inżynieryjnych; 12) Roboty rozbiórkowe i wycinka zieleni kolidującej z realizacją robót; 13) Uporządkowanie terenu po zrealizowaniu robót oraz zagospodarowanie zgodnie z załączoną dokumentacją projektową, w tym wykonanie zieleni; 14) Uzyskanie w imieniu Zamawiającego ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. W uzasadnionych okolicznościach również pozwolenia na użytkowanie wskazanego obiektu budowlanego przed wykonaniem wszystkich robót. 2. Zamawiający przewiduje możliwości udzielania zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 134 ust. 6 pkt 3 Ustawy w zakresie: 1) robót w branży: a) kolejowej z odwodnieniem, b) srk, c) sieć trakcyjna, d) elektroenergetycznej, e) telekomunikacyjnej, f) budowlanej, g) sanitarnej, h) mostowej, 2) robót zamiennych wraz z czynnościami i robotami towarzyszącymi, — stanowiących nie więcej niż 20 % wartości zamówienia podstawowego.

Załączniki:


Termin składania ofert:

- - :

Termin otwarcia ofert:

- - :

Uwaga:

1. Wykorzystujemy platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z wykonawcami.

2. Rejestracja w bazie wykonawców, przeglądanie ogłoszeń oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.

3. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade Zarejestruj się w bazie wykonawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto wykonawcy umożliwia otrzymywanie ogłoszeń od wielu Zamawiających.

4. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.Ogłoszenie nieaktualne

Czas na składanie ofert upłynął...